Is een uitzendbureau een (onder)aannemer van een gebruiker?

Neen.

Een uitzendbureau is GEEN (onder)aannemer of contractor van een gebruiker.

De gebruiker is verantwoordelijk voor de veiligheid en het welzijn van de uitzendkrachten die bij hem zijn tewerkgesteld (Wet uitzendarbeid, art. 19 en Welzijnswet, art. 2).

Werken met uitzendkrachten valt niet onder de reglementering van “werken met derden” (zoals bedoeld in afdeling 1 van hoofdstuk IV van de Welzijnswet (art. 8 t.e.m. 12)).

Dit betekent dat een uitzendbureau ook nooit documenten zoals “intentieverklaring onderaannemers”, “veiligheid-en gezondheidsplan contractors”, “veiligheidsovereenkomsten onderaannemers”,… kan en mag invullen en ondertekenen.

De reden is dat er bij onderaanneming geen overdracht van gezag is en bij uitzendarbeid wel.

Een (onder)aannemer voert volledig zelfstandig bepaalde werkzaamheden uit in de inrichting van een opdrachtgever.  Hij werkt dus niet onder het gezag van die opdrachtgever. De werknemers van de (onder)aannemer blijven onder het gezag van die (onder)aannemer werken. Elke (onder)aannemer moet daarom instaan voor de veiligheid van zijn eigen werknemers. Om het samenwerken van 1 of meer (onder)aannemers bij een opdrachtgever veilig te laten verlopen, geldt hier de regeling “werken met derden”. In de overeenkomsten van de opdrachtgever met zijn (onder)aannemer(s) worden alle te respecteren veiligheidsmaatregelen bij de opdrachtgever vastgelegd.

Bij uitzendarbeid is dit helemaal anders. Hier is het immers de gebruiker die het feitelijke gezag uitoefent over de uitzendkracht en niet het uitzendbureau. De welzijnswetgeving beschouwt daardoor de gebruiker als de feitelijke werkgever en stelt de uitzendkrachten gelijk aan de vaste werknemers van die gebruiker (Welzijnswet art. 2).  Dit betekent dat de gebruiker zelf verantwoordelijk is voor de veiligheid van de uitzendkrachten die hij inleent. De gebruiker moet ervoor zorgen dat uitzendkrachten werken volgens de veiligheidsvoorschriften op de werkplek (zoals het naleven van veiligheidsinstructies, het voorkomen van arbeidsongevallen, het voorzien van gepaste persoonlijke beschermingsmiddelen,… ). Een overeenkomst over te respecteren veiligheidsmaatregelen op de werkvloer tussen uitzendbureau en gebruiker is daarom niet van toepassing.

Het werken met uitzendkrachten valt onder afdeling 2 van hoofdstuk IV van de Welzijnswet (art. 12 bis, ter en quater)


Meer info? info@p-i.be of 02 204 56 80