Arbeidsongevallen

Ongeacht de nodige aandacht voor veiligheid en preventie valt een arbeidsongeval niet uit te sluiten. In het geval van een arbeidsongeval met een uitzendkracht moeten het uitzendbureau en de gebruiker verschillende stappen ondernemen. Een overzicht van de belangrijkste verplichtingen.

Wat is een arbeidsongeval?

Om officieel over een arbeidsongeval te kunnen spreken moet aan alle volgende voorwaarden voldaan zijn:

 • een plotse gebeurtenis,
 • met een letsel als gevolg,
 • veroorzaakt door één of meerdere uitwendige oorzaken,
 • met een oorzakelijk verband tussen ongeval en letsel,
 • gebeurd tijdens en als gevolg van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.

Meer informatie vind je in circulaire CIN 2016 08 Arbeidsongevallen.
De verzekeraar beslist of aan deze voorwaarden is voldaan. Meer informatie over verzekeraars, aangiftes, beroepsmogelijkheden,... vind je bij het thema Verzekeraars.

Een ernstig arbeidsongeval is een arbeidsongeval dat aan bepaalde voorwaarden uit de Codex 'Welzijn op het Werk' voldoet.
Ofwel gaat het om een dodelijk arbeidsongeval.
Ofwel moet h
et ongeval te wijten zijn aan een 'afwijkende gebeurtenis' die vermeld is in Codex bijlage I.6-1 en/of aan een 'betrokken voorwerp' dat vermeld is in Codex bijlage I.6-2. Bovendien moet dit ongeval aanleiding zijn voor blijvende verwondingen of tijdelijke verwondingen die vermeld zijn in Codex bijlage I.6-3.

Voor een ernstig arbeidsongeval moet altijd een 'omstandig verslag' worden opgemaakt en bezorgd aan de Arbeidsinspectie (Toezicht Welzijn op het Werk (TWW)). Dodelijke en ernstige arbeidsongevallen met blijvende ongeschiktheid moeten bovendien onmiddellijk worden gemeld aan TWW.

Meer informatie (en de bedoelde bijlages) vind je in circulaire CIN 2016 09 Ernstige arbeidsongevallen.

Uitzendbureau

Het uitzendbureau moet zich als juridische werkgever aansluiten bij een arbeidsongevallenverzekeraar voor arbeidsongevallen met zijn uitzendkrachten. Bovendien dient het uitzendbureau de arbeidsongevallenaangifte in.

Het is belangrijk dat er duidelijke afspraken zijn tussen uitzendbureau, gebruiker en uitzendkracht. Enkel zo kan het uitzendbureau een correcte aangifte en opvolging doen, wordt de uitzendkracht correct vergoed en kan de gebruiker op zijn beurt het arbeidsongeval analyseren.

Het uitzendbureau volgt een vaste procedure voor de aangifte van een arbeidsongeval met een uitzendkracht:

 1. Het uitzendbureau vult de arbeidsongevallenaangifte in zodra het op de hoogte is van een arbeidsongeval met een uitzendkracht.
 2. Het uitzendbureau bezorgt de arbeidsongevallenaangifte aan zijn verzekeraar.
 3. Het uitzendbureau stuurt een kopie van de aangifte naar de gebruiker, zodat hij dit kan gebruiken bij zijn analyse van het arbeidsongeval.

Meer informatie vind je in circulaire CIN 2014 01 Arbeidsongevallenaangifte.
 
In het geval van een ernstig arbeidsongeval moet de gebruiker een omstandig verslag opstellen, en dat in samenwerking met het uitzendbureau.
 De manier waarop die samenwerking verloopt, wordt opgenomen in het contract tussen het uitzendbureau en de gebruiker. Het uitzendbureau bezorgt bovendien een kopie van het omstandig verslag aan Preventie en Interim.
 

Meer informatie:
CIN 2016 09 Ernstige arbeidsongevallen

Als het enkel een licht arbeidsongeval is (zonder werkverlet), noteert de gebruiker dit in zijn register eerste hulp en is een arbeidsongevallenaangifte niet nodig. Meer informatie vind je in CIN 2014 01 Arbeidsongevallenaangifte en CIN 2014 03 Eerste hulp bij ongevallen.

Uitzendkracht

Als uitzendkracht ben je voor arbeidsongevallen verzekerd via het uitzendbureau: het uitzendbureau moet zich aansluiten bij een arbeidsongevallenverzekeraar voor arbeidsongevallen met zijn uitzendkrachten.

In het geval van een arbeidsongeval zorgt de gebruiker voor de eerste hulp en schakelt indien nodig de hulpdiensten in.

De gebruiker en de uitzendkracht verwittigen onmiddellijk het uitzendbureau zodat het de arbeidsongevallenaangifte kan indienen bij de verzekeraar.

Als het enkel een licht arbeidsongeval is (zonder werkverlet), noteert de gebruiker dit in zijn register eerste hulp en is een arbeidsongevallenaangifte niet nodig.

Gebruiker

Het uitzendbureau moet zich als juridische werkgever aansluiten bij een arbeidsongevallenverzekeraar voor arbeidsongevallen met zijn uitzendkrachten. Bij een arbeidsongeval zorgt het uitzendbureau voor de arbeidsongevallenaangifte.

Het is belangrijk dat er duidelijke afspraken zijn tussen uitzendbureau, gebruiker en uitzendkracht. Enkel zo kan het uitzendbureau een correcte aangifte en opvolging doen, wordt de uitzendkracht correct vergoed en kan de gebruiker op zijn beurt het arbeidsongeval analyseren.

De gebruiker volgt een vaste procedure in het geval van een arbeidsongeval met een uitzendkracht:

 1. De gebruiker en de uitzendkracht verwittigen onmiddellijk het uitzendbureau en bezorgen de nodige informatie zodat het uitzendbureau de arbeidsongevallenaangifte kan invullen.
 2. Bij een arbeidsongeval met minstens vier dagen arbeidsongeschiktheid (te tellen vanaf de dag na het ongeval) maakt de gebruiker een ongevallensteekkaart op. Hij kan hiervoor de arbeidsongevallenaangifte (die hij krijgt van het uitzendbureau) aanvullen met te nemen preventiemaatregelen.
 3. De gebruiker neemt de nodige maatregelen om gelijkaardige arbeidsongevallen in de toekomst te voorkomen. Indien nodig past hij ook de werkpostfiche hiervoor aan en bezorgt deze aan het uitzendbureau.
 4. De gebruiker bewaart de ongevallensteekkaarten gedurende tien jaar.

Bij een ernstig arbeidsongeval neemt de gebruiker het initiatief om een omstandig verslag op te stellen en te bezorgen aan de Arbeidsinspectie. Dit kan gebeuren door zijn interne en/of externe dienst Preventie en Bescherming op het Werk (PBW). De gebruiker werkt  ook samen met het uitzendbureau. De manier waarop die samenwerking zal gebeuren, is  - op initiatief van het uitzendbureau  - vastgelegd in het contract tussen het uitzendbureau en de gebruiker.
Bij een zeer ernstig arbeidsongeval (dodelijk of blijvend letsel) verwittigt de gebruiker onmiddellijk de Arbeidsinspectie.

De interne en/of externe dienst PBW van de gebruiker stelt een omstandig verslag op dat minstens volgende elementen bevat:

 • Identificatie van slachtoffer en werkgever.
 • Gedetailleerde beschrijving van de plaats van het arbeidsongeval.
 • Gedetailleerde beschrijving van de omstandigheden van het arbeidsongeval.
 • Vastgestelde oorzaken (primair, secundair en tertiair).
 • Psychosociale aspecten (soms 'quartaire oorzaken' genoemd).
 • Aanbevelingen om herhaling arbeidsongeval te vermijden.
 • Identificatie van de betrokken ondernemingen (gebruiker, uitzendbureau, onderaannemer, opdrachtgever ...).
 • Identificatie van de opsteller van het ongevallenverslag.
 • Identificatie van de personen aan wie een afschrift van het verslag wordt verzonden.

De gebruiker vult dit omstandig verslag aan met:

 • De beslissing over de te nemen maatregelen.
 • Een actieplan met toepassingstermijnen.
 • Het advies van het comité PBW.

Het omstandig verslag, ondertekend door de gebruiker en aangevuld door het uitzendbureau, moet binnen de 10 dagen na het ernstig arbeidsongeval aan de regionale directie van Toezicht Welzijn op het Werk worden bezorgd. Als deze timing niet haalbaar is, kan men een voorlopig rapport bezorgen, met vermelding van de timing waarbinnen de nog ontbrekende informatie zal verzameld worden.

Meer informatie vind je in CIN 2016 09 Ernstige arbeidsongevallen.

Opmerking:

 • De gebruiker is verplicht register eerste hulp bij te houden met de lichte arbeidsongevallen. Hij moet daar niet alleen de lichte ongevallen (waarvoor enkel EHBO nodig was) van zijn vaste werknemers in noteren, maar ook van de uitzendkrachten die bij hem werken. Voor licht arbeidsongevallen is een aangifte bij de verzekeraar niet nodig.
  Meer informatie vind je in CIN 2014 01 Arbeidsongevallenaangifte en CIN 2014 03 Eerste hulp bij ongevallen.