NACE en indeling bedrijven

De NACE-code is de Europese nomenclatuur voor de economische activiteiten van ondernemingen. Er zijn 615 codes van vier cijfers die de EU bepaalt; het vijfde cijfer wordt door de lidstaten toegekend (NACE-BEL-code voor België).

Deze code speelt een belangrijke rol in de welzijnswetgeving, meer bepaald in de indeling van bedrijven. Ze bepaalt zo dus mee het niveau van preventieadviseur voor bedrijven. Daarnaast vormt de NACE-code ook het referentiekader voor tal van statistieken, zoals de ongevallenstatistieken.

Gebruiker

De welzijnswetgeving verdeelt bedrijven in vier groepen: A, B, C en D (Codex art. II.1- 2). Deze indeling is gebaseerd op een combinatie van factoren:

 • De activiteit van de onderneming (NACE).
 • De risico's.
 • Het aantal werknemers.

De groep waartoe een bedrijf behoort, zal bepalen welke opdrachten en taken de interne of externe dienst PBW verplicht moet uitvoeren en welk type preventieadviseur vereist is.

De NACE-code bepaalt ook tot welke tariefgroep het bedrijf behoort voor de tarifering van de diensten van zijn externe dienst PBW. Meer info vind je in de circulaire CIN 2016 03 Tarifering externe dienst PBW.

Elk bedrijf heeft een NACE-code en die kan je vinden in de Kruispuntbank van ondernemingen. Hier kan je ook terecht om de NACE-code van je onderneming te laten aanpassen.

Sommige bedrijven zouden onder verschillende NACE-codes ingedeeld kunnen worden, omdat ze verschillende economische activiteiten uitoefenen. Om misverstanden te voorkomen, is het best te verwijzen naar de hoofdactiviteit van de onderneming of de hoofdzetel.

De NACE-code komt voor in verschillende officiële documenten, zoals:

 • Het jaarverslag van de Interne dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW).
 • Omstandige verslagen van ernstige arbeidsongevallen.
 • ...
Tabel indeling van bedrijven
Risicoklasse Aard van de onderneming Nace-code          A          B          C          D
Vereiste opleiding     Niveau I Niveau II Niveau I of II of basis Werkgever = preventie-adviseur
Zeer hoge risico's
 1. Winning van uranium- en thoriumerts
 2. Vervaardiging van cokes, geraffineerde aardolieproducten en splijt- en kweekstoffen
 3. Vervaardiging van chemische basisproducten
 4. Vervaardiging van verdelgingsproducten en van chemische producten voor de landbouw
 5. Vervaardiging van kruit en springstoffen
 6. Vervaardiging van lijm en gelatine
 7. Vervaardiging van etherische oliën
 8. Vervaardiging van diverse chemische producten
 1. 07210
 2. 19100, 19200, 20130, 21209, 24460, 38222
 3. 191,201
 4. 202
 5. 2051
 6. 2059
 7. 2053
 8. 2059
>  50 werknemers 20 tot 49 werknemers 1 tot 19 werknemers <  20 werknemers
Hoge risico's
 1. Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk
 2. Vervaardiging van verf, vernis, drukinkt
 3. Farmaceutische nijverheid
 4. Vervaardiging van zeep, was- en poetsmiddelen, parfums en cosmetische artikelen
 5. Vervaardiging van fotochemische producten
 6. Vervaardiging van ongebruikte informatiedragers
 7. Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels
 8. Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten
 9. Metallurgie
 10. Vervaardiging van producten van metaal
 11. Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen (uitgezonderd huishoudapparaten)
 12. Vervaardiging van transportmiddelen
 13. Vervaardiging van houten meubels
 14. Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en warm water
 15. Bouwnijverheid
 1. 16, 412, 43320
 2. 203
 3. 244
 4. 204
 5. 2059
 6. 268
 7. 206
 8. 23
 9. 24
 10. 25,33
 11. 28, 33, 254
 12. 29, 30 et 331
 13. 361
 14. 35
 15. 41,42,43
> 200 werknemers 50 tot 199 werknemers 1 tot 49 werknemers < 20 werknemers
Gemiddelde risico's
 1. Vervaardiging van voedings- en genotmiddelen
 2. Vervaardiging van textiel en kleding
 3. Leernijverheid en vervaardiging van schoeisel
 4. Papier- en kartonnijverheid, uitgeverijen en drukkerijen
 5. Rubber- en kunststofnijverheid
 6. Vervaardiging van huishoudelijke apparaten
 7. Vervaardiging van elektrische en elektronische apparaten
 8. Vervaardiging van niet-houten meubels
 9. Overige bewerkende en verwerkende industrie
 10. Winning, zuivering en distributie van water
 1. 10,11, 12
 2. 13,14
 3. 15
 4. 17, 18, 58
 5. 22
 6. 275
 7. 26, 27, 28
 8. 31
 9. 22, 25, 32, 38
 10. 36
>  500 werknemers 100 tot 499 werknemers 1 tot 99 werknemers < 20 werknemers
Lage risico's Niet hierboven vermelde ondernemingen   > 1000 werknemers 200 tot 1000 werknemers < 200 werknemers < 20 werknemers

 

Interne preventieadviseur uitzendbureau

Ook uitzendbureaus (NACE 78.2) moeten een interne preventieadviseur aanstellen voor het eigen personeel.

Het niveau van de preventie-adviseur is afhankelijk van het aantal werknemers (Codex art. II.1-2):

 • Minder dan 200 werknemers: basiskennis (preventieadviseur niveau III)
 • 200 tot 1000 werknemers: preventieadviseur niveau II of I
 • Meer dan 1000 werknemers: preventieadviseur niveau I

Het aantal werknemers bepaal je door het aantal kalenderdagen (1) waarop de werknemer het voorbije jaar is ingeschreven te delen door 365.
(1) wanneer de werknemer minder dan drie vierde van een VTE was ingeschreven, dan deel je dit aantal kalenderdagen voor die werknemer door 2

Het aantal uitzendkrachten die ter beschikking worden gesteld aan de gebruiker telt niet mee bij deze berekening. Het is wel aan te bevelen om bij de bepaling van het niveau van de interne preventieadviseur ook rekening te houden met het aantal uitgestuurde uitzendkrachten en hun risicoprofiel. De interne preventieadviseur van een uitzendbureau zal immers vaak een belangrijke rol spelen bij het bewaken van de veiligheid en welzijn van uitzendkrachten bij de gebruikers.