Discriminatie

Pesten, intimidatie of welke vorm van discriminatie dan ook op basis van huidskleur, leeftijd, handicap, geslacht, religie … zijn ontoelaatbaar. Maar... wat moet je doen bij gevallen van discriminatie? Wat kan je zelf doen om discriminatie op de werkvloer te voorkomen? Een overzicht.

Uitzendbureau

In 2011 bepaalde de uitzendsector in een CAO een gedragscode om discriminatie te voorkomen. Deze gedragscode legt uitzendbureaus een aantal specifieke acties op om alle betrokkenen te contacteren.

Zo moet de verantwoordelijke van het uitzendbureau bij een discriminerende vraag van een gebruiker deze gebruiker wijzen op de geldende reglementering rond non-discriminatie en hem op constructieve wijze overtuigen om van zijn discriminerende eisen af te zien. Als de gebruiker dit weigert, mag het uitzendbureau op geen enkele manier meewerken aan het inwilligen van deze discriminerende eisen. Het uitzendbureau kan dit ook melden aan de bevoegde instanties.

Meer informatie vind je in de gedragscode ter preventie van discriminatie.

Uitzendkracht

Discriminerende handelingen van uitzendkrachten zijn onaanvaardbaar en kunnen leiden tot het stopzetten van de samenwerking.

Gebruiker

Een uitzendbureau mag geen gebruikers of uitzendkrachten discrimineren, en ook niet meewerken aan discriminatie door een gebruiker. Uitzendbureaus mogen uitzendkrachten enkel selecteren en ter beschikking stellen op basis van de functievereisten.

Meer informatie vind je in de gedragscode ter preventie van discriminatie.

Arbeidshandicap

Initiatieven  in Brussel:

 • Phare informeert, adviseert en geeft financiële steun aan personen met een handicap in het Brussels Gewest. De organisatie werkt ook mee aan initiatieven om mensen met een arbeidshandicap op de werkvloer te integreren.

Initiatieven in  Wallonië:

 • AVIQ is het Waalse agentschap dat informatie, hulp en advies verschaft over de integratie van mensen met een handicap. Ze doen dit via sensibilisering, hulp, financiële steun …
  Meer informatie vind je in deze brochure.
 • ETA zijn bedrijven voor aangepast werk die de capaciteiten van personen met een handicap (fysiek en mentaal) zo veel mogelijk inzetten in een werkomgeving.

Initiatieven in Vlaanderen:

 • GTB is de bemiddelingsdienst die mensen met een arbeidsbeperking of gezondheidsproblemen naar een gepaste job begeleidt. In de eerste plaats zoekt GTB naar betaald werk. Als dat niet haalbaar is, kijkt men uit naar een passend alternatief. Ook tijdens een tewerkstelling kunnen zowel de werknemer als de werkgever advies en ondersteuning krijgen van GTB. GTB werkt bovendien nauw samen met VDAB en andere diensten zoals de gespecialiseerde opleidingscentra (GOB). 
  Eén van de initiatieven van GTB is de organisatie van de jaarlijkse Duoday: een werkbelevingsdag voor mensen met extra ondersteuningsnood.
 • KOC, het Kenniscentrum hulpmiddelen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), biedt een schat aan praktische informatie over de hulpmiddelen die bestaan om mensen met een (arbeids)handicap te helpen om activiteiten uit te voeren. Het hulpmiddel moet wel juist gekozen zijn: voor de juiste persoon, de juiste activiteit en de juiste omgeving. Als er meerdere oplossingen mogelijk zijn, moet de meest doelmatige oplossing gekozen worden die het best past voor de persoon, de activiteit en de omgeving en die de beste prijs-kwaliteitsverhouding heeft. 
  Het VAPH heeft een refertelijst die de hulpmiddelen en aanpassingen beschrijft waarvoor je van het VAPH een tegemoetkoming krijgt. 
 • Het steunpunt Handicap en Arbeid van de Vlaamse Overheid bespreekt een hele reeks arbeidshandicaps en geeft tips over mogelijke oplossingen voor op de werkvloer.

Initiatieven nationaal:

Het interfederaal gelijkekansencentrum UNIA lanceerde verschillende initiatieven om discriminatie op de werkvloer te voorkomen:

 • De brochure 'Redelijke aanpassingen'. Personen met een handicap botsen op tal van hindernissen die hen beletten om op een gelijke manier aan de arbeidsmarkt deel te nemen. Daarom hebben ze recht op redelijke aanpassingen. Via deze brochure wil UNIA het begrip ‘redelijke aanpassingen’ bekend maken bij mensen met een handicap, maar ook bij werkgevers, vakbonden, jobcoaches, preventieadviseurs, bedrijfsartsen en andere tussenpersonen.
 • eDIV: opleiding antidiscriminatie. UNIA ontwikkelde op maat van de bedrijfswereld een gratis online cursus rond antidiscriminatiewetgeving en diversiteit. De cursus bestaat uit drie modules: wetgeving, diversiteit en handicap. Elke module bevat concrete situaties en oefeningen.
Integratie anderstaligen door werk

Programma Vlaanderen

Integratie door werk is een VDAB‐programma gericht op ‘anderstalige werkzoekenden met een migratieachtergrond’.

Werkgevers vinden meer informatie hier.

Programma Wallonië

Om de integratie van anderstaligen te verbeteren, heeft Wallonië regionale centra voor integratie opgestart. Verdeeld over het Waals grondgebied hebben ze als doel een onthaalprogramma te ontwikkelen en te organiseren voor anderstalige nieuwkomers.

Werkgevers vinden meer informatie hier.

Gelijkheid vrouwen en mannen

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (IGVM) is een onafhankelijke federale overheidsinstelling die instaat voor het waarborgen en bevorderen van de gelijkheid van vrouwen en mannen en de bestrijding van elke vorm van discriminatie en ongelijkheid op basis van geslacht.

Meer informatie vind je hier