ADR

Het ADR is een Europees verdrag voor het internationaal vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. Chauffeurs van vrachtwagens met ADR-producten moeten over een ADR-opleidingsgetuigschrift beschikken.

Wat is ADR?

De afkorting ADR komt van Accord européen relatif au transports international des marchandises Dangereuses par Route. Het bepaalt dus de regels voor het transport van gevaarlijke goederen over de weg.

Het is van toepassing op grensoverschrijdend vervoer tussen tenminste twee van de landen die het ADR hebben geratificeerd. In België geldt het ADR ook vrijwel ongewijzigd voor het binnenlands transport van de meeste gevaarlijke stoffen. Voor het transport van ontplofbare en radioactieve stoffen gelden in België wel aparte regels.

In het ADR staat beschreven wat gevaarlijke goederen precies zijn, hoe ze worden ingedeeld, hoe ze te herkennen, de eisen voor verpakkingen, tanks en voertuigen, de vervoersvoorwaarden, alsook de plichten van alle betrokken partijen.

Het ADR geldt specifiek voor transport over de weg. Voor andere vervoersmodi gelden andere internationale voorschriften: het RID (spoor), het ADN (binnenscheepvaart), de IMDG-code (maritieme scheepvaart) en de technische instructies van de ICAO (luchtvaart).

De ADR-regelgeving wordt elke twee jaar aangepast aan de laatste technologische ontwikkelingen en evoluties in het wegvervoer van gevaarlijke goederen. Momenteel geldt 'ADR 2017' (van 01/01/2017 tot 30/06/2019). Vanaf 01/01/2019 geldt de nieuwe versie 'ADR 2019'. De eerste 6 maanden van 2019 is er een overgangsperiode. Je kan het ADR hier raadplegen. 

Opleiding ADR-chauffeurs

Alle chauffeurs van voertuigen die volgens het ADR ‘niet-vrijgestelde’ hoeveelheden gevaarlijke stoffen vervoeren, moeten beschikken over een geldig ADR-opleidingsgetuigschrift (ADR-attest). De grootte van het voertuig speelt geen rol, maar er bestaan wel verschillende attesten voor verschillende soorten transport (bijvoorbeeld colli en losgestort, tankwagen, vloeibare brandstoffen).

Om een ADR-attest te bekomen moet de chauffeur eerst een opleiding volgen bij een erkende opleidingsinstelling. Je vindt een actuele lijst van opleidingscentra op de website van het ITLB (Instituut wegTransport & Logistiek België).

Na deze verplichte opleiding volgt dan een schriftelijk examen bij het ITLB. Deze examens worden per provincie georganiseerd.

Een ADR-attest is 5 jaar geldig. Na deze periode, kan de chauffeur het attest verlengen via een bijscholing en examen bij het ITLB. Je kan vanaf één jaar voor het vervallen van het attest de opleiding volgen en het examen afleggen met het behoud van de oorspronkelijke referentiedatum. Opgelet: chauffeurs die niet slagen voor het examen vooraleer het ADR-attest vervalt, moeten opnieuw de volledige basiscursus volgen én slagen voor de bijbehorende examens.

Meer informatie en contactgegevens vind je in de rubriek ADR op de website van het ITLB.

Opgelet: het ITLB is niet bevoegd voor de ADR-attesten voor het vervoer van ontplofbare stoffen (klasse 1) en radioactieve stoffen (klasse 7). Daarvoor kan je terecht bij respectievelijk de FOD Economie – centrale dienst springstoffen en het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC). De contactgegevens vind je hier.Links